Sparta System AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Tel/SMS: +46(0)730 211 472
info@spartasystem.se
  Startsida     Senaste nytt     Fyndtorget     Uthyrning     Om Sparta System     Sök     Policy GDPR     Kontakta oss  
 
 

Produkter:

MUSIK:
- Notställ, notbelysning, mikrofonstativ.
- Dirigent
- Nothantering
- Musikundervisning
- Piano
- Akustik (ljudkabiner)
- Kör- och orkesterstolar
- Förvaring, skydd
- Scener, podier
- Blås & Drill
- Körutrustning
- Transportutrustning, flight-casrar
- Gradäng
- Storband
- Corona-skärmen. Droppskydd mot Covid
- Covid, Corona, skyddsskärmar
HUR BESTÄLLER MAN?
-----------------
KULTUR, KONFERENS:
- Teleskopläktare
- Läktare Kulturlokal
- Scenutrustning
- Publikstolar, hörsalsstolar, biostolar m.m.
- Handikappramper, - hissar
- Kongress-, konferensutrustning, talarstolar
- Möbler för väntrum
- Teaterutrustning
- Corona, Covid, stolöverdrag
- Covid, Corona, skydd, skydsskärmar
------------------
ARENA, EVENEMANG:
- Teleskopläktare arena
- Publikstolar arena
- Scenvagnar
- Läktare, läktarvagnar
- Scentält, läktartält
-----------------
DIVERSE:
- Skaftö och Fiskebäckskil
- Vykort Fiskebäckskil

Policy GDPR

Policy för personuppgiftsbehandling (GDPR):
Denna policy tillämpas för behandling (insamling, lagring, överföring m.m.) av personuppgifter som förekommer inom Sparta System AB.
Sparta System behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att skydda den personliga integriteten.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.

Vi behandlar i huvudsak följande personuppgifter:
Namn, kontaktuppgifter till pågående och tidigare affärskontakter samt orsaken till kontakten (vilken produkt det funnits intresse för).
VI BEHANDLAR INTE personnummer, kreditupplysning, betalningsinformation.

Insamling av personuppgifter
Direkt från den registrerade genom personligt möte, e-post- och telefonkontakt, eller via webbplats och sociala medier.
Vi samlar i vissa fall in uppgifter från annan än den registrerade, exempelvis från allmänt tillgängliga källor.

VI SAMLAR INTE IN uppgifter från kreditupplysningsföretag.

Ändamålen med behandlingen
Sparta System behandlar enbart uppgifter för det ändamål uppgiften har samlats in enligt nedan:

Ingå och upprätthålla avtalsrelationer
Vi behandlar personuppgifter i samband med förberedelse för avtal (potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners) samt för administration och fullgörelse av ingångna avtal (nuvarande och tidigare kunder, leverantörer eller samarbetspartners).
Personuppgifter om kunder som är privatpersoner behandlas för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med den registrerade såsom hantering av betalning, leverans och hantering av reklamations- och garantiärenden.
Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till Sparta System.
Behandling av personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna lämna anbud och fullgöra åtaganden enligt avtal.
Uppgifter om tidigare kunder gallras enligt Sparta Systems rutiner.

Rekrytering
-

Marknadsföring
Sparta System behandlar e-postadresser för att genomföra direktmarknadsföring av bolagets produkter. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt legitima intresse av att upprätthålla en kontaktlista, upprätthålla affärskontakter och för att kommunicera med den registrerade som en affärskontakt. Vi bedömer som utgångspunkt att dessa legitima intressen överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Vi köper i vissa fall in information från adressleverantörer (uppgiftssäljande företag (ex. Byggfakta)) som omfattar
bl.a. företagsnamn, personnamn, e-postadresser, titel/tjänst, bransch, etc.). Detta görs primärt i syfte att bedriva marknadsföring och/eller för annan kommunikation med en viss målgrupp som vi bedömer har behov och/eller intresse av de produkter och/eller tjänster som vi erbjuder.

Utveckling och förbättring av Sparta Systems produkter
Vi behandlar korrespondens och feedback rörande bolagets produkter. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.
VI BEHANDLAR INTE köp och användargenererade data såsom klick- och besökshistorik, tekniska data rörande enheter som används samt information om interaktion med Sparta System såsom uppgifter om hur länge sidor har besökts och hur sidor har nåtts. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt legitima intresse av att kunna utveckla och förbättra bolagets produkter och system samt för statistikändamål och kvalitetsarbete.

Gallring av personuppgifter
Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Vi gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att personuppgifter endast bevaras till dess att Sparta System och den registrerades samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade.

Överlämning av personuppgifter
Vi KOMMER INTE att dela personuppgifter med några personuppgiftsbiträden.

Vi KOMMER INTE att dela personuppgifter med leverantörer och återförsäljare för administrativa ändamål avseende kunder och kontaktpersoner samt för direktmarknadsföring av Sparta systems produkter.
Sparta System SÄLJER ALDRIG några personuppgifter till någon annan. I övrigt lämnar vi endast ut uppgifter om tvingande lag så kräver eller om den registrerade samtyckt därtill.

Rättigheter
Den registrerade har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Sparta System behandlar avseende den enskilde. Begäran enligt detta stycke måste göras skriftligen och undertecknas av den enskilde personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av personuppgifter.
Den registrerade har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi rättar, blockerar eller raderar den enskildes personuppgifter. För det fall Sparta System är skyldigt enligt lag att fortsätta med lagring av personuppgifterna, kan uppgifterna enbart blockeras.
Den registrerade har när som helt rätt att avregistrera sig från vårt nyhetsbrev eller utskick av direktmarknadsföring. Detta kan ske genom en länk i utskicket eller genom att kontakta vår kundtjänst. Sparta System kommer i så fall att sluta behandla den registrerades personuppgifter för detta ändamål.

Informationssäkerhet och åtgärder
Sparta System vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, denna policy samt för att personuppgifterna inte ska förloras, eller bli tillgängliga för obehöriga.

Ansvar för personuppgifter
Sparta System är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter som sker för vår räkning och svarar således för att sådan behandling är laglig och korrekt.
Eventuella frågor, synpunkter och klagomål rörande Sparta Systems hantering av personuppgifter skickas till:

Sparta System AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
TEL 0523-22517
info@spartasystem.se
www.spartasystem.seTillsynsmyndighet - Datainspektionen
Om du anser att Sparta System bryter mot gällande personuppgiftslagstiftning har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.
På Datainspektionens hemsida finns ytterligare information om hur du går tillväga.
[Tillbaka]

© Sparta System AB 2024